ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหน่วยงาน


ประวัติศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)
 
        
 

       

       ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 เนื่องจากปัญหาชนกลุ่มน้อย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ชาวไทยภูเขา" ซึ่งมีถิ่นที่อยู่อาศัยทางภาคเหนือตอนบนของประเทศ ลักษณะการดำรงชีวิต เช่น การทำไร่เลื่อนลอย ปลูกพืชเสพติด การบุกรุกทำลายพื้นที่ป่า มีที่อยู่อาศัยไม่เป็นหลักแหล่ง ลักษณะการดำรงชีวิตที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษด้วยความจำเป็นในการดำรงชีพ ขาดความรู้ด้านวิชาการเกษตร ปัญหายาเสพติด ปัญหาการเสื่อมโทรมของสภาพดิน ปัญหาต้นน้ำลำธาร ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติบนที่สูงของประเทศ

        ในปี พ.ศ. 2511 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมหมู่บ้าน ชาวไทยภูเขาและทรงทอดพระเนตรเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนแร้นแค้นของราษฎรชาวไทยภูเขา อีกทั้งมีการปลูกพืชเสพติด เช่น ฝิ่น การทำลายพื้นที่ป่าต้นน้ำธาร พระองค์ทรงตระหนักถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ทรงพระราชทานความช่วยเหลือ โดยการจัดตั้งโครงการหลวงพัฒนาชาวไทยภูเขาขึ้น ในปี พ.ศ. 2512  ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของงานด้านการพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูงขึ้น

      ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 กรมส่งเสริมการเกษตรได้เริ่มเข้าไปมีบทบาทในงานพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรในเขตพื้นที่สูง โดยระยะแรกได้ดำเนินการในพื้นที่ 2 จุด คือ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงปางอุ๋งและศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาได้ขยายขอบข่ายของงานส่งเสริมเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จำนวน 10 ศูนย์ย่อยในจังหวัดเชียงใหม่  มีพื้นที่ส่งเสริมจำนวน 69,893  ไร่  จำนวน  9,966 ครัวเรือน เกษตรกร   48,539  ราย 

ที่ตั้ง

         118/1  หมู่  5 ตำบลแม่เหียะ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

พื้นที่ปฎิบัติงาน
        

ประกอบด้วย 10 ศูนย์ปฏิบัติงานย่อย ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนที่มูลนิธิโครงการหลวงขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ ได้แก่

        1 .ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) แกน้อย รับผิดชอบส่งเสริมเกษตรกรในเขตโครงการหลวง 1,004  ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร  17,402  ไร่  ระยะทางจากศูนย์ ฯ ถึงหมู่บ้านเป้าหมาย 15 กิโลเมตร ใช้เวลา ในการเดินทาง 45 นาที และรับผิดชอบส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่โครงการพระราชดำริ นาศิริ ห้วยแม่เกี๋ยง บ้านฟ้าห่มปกและบ้านลีซอหัวน้ำ ระยะทางจากศูนย์ ฯ ถึงหมู่บ้านเป้าหมาย 250 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 4 ชั่วโมง และโครงการขยายผลโครงการหลวงปางแดงใน ปางมะโอ ห้วยเป้า บ้านมูเซอ      แม่ทะลบ ระยะทางจากศูนย์ ฯ ถึงหมู่บ้านเป้าหมาย 120 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง รับผิดชอบพื้นที่สูงของอำเภอเวียงแหง เชียงดาว ไชยปราการ                 

        2. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) แม่แฮ รับผิดชอบส่งเสริมเกษตรกรในเขตโครงการหลวง 1,787  ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 8,461  ไร่ ระยะทางจากศูนย์ ฯ ถึงหมู่บ้านเป้าหมาย  38 กิโลเมตร     ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง และรับผิดชอบส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่โครงการพระราชดำริฯ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยม่อนล้าน โครงการขยายผลโครงการหลวงโหล่งขอด อำเภอพร้าว โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านฟ้าสวย แล บ้านป่าเกี๊ยะใหม่ อ.เชียงดาว รับผิดชอบพื้นที่สูงของอำเภอแม่วางและพร้าว

        3. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ขอบด้ง รับผิดชอบส่งเสริมเกษตรกรในเขต โครงการหลวง  1,061 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร  3,306 ไร่ ระยะทางจากศูนย์ ฯ ถึงหมู่บ้านเป้าหมาย 10 กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทาง 30 นาที รับผิดชอบพื้นที่สูงของอำเภอแม่อายและฝาง

        4. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ทุ่งเรา รับผิดชอบส่งเสริมเกษตรกรในเขตโครงการหลวง  283 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 1,839 ไร่  ระยะทางจากศูนย์ ฯ ถึงหมู่บ้านเป้าหมาย 29 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 30 นาที และรับผิดชอบส่งเสริมการเกษตร   ในพื้นที่โครงการพระราชดำริดอยดำ และแปกแซม ระยะทางจากศูนย์ ฯ ถึงหมู่บ้านเป้าหมาย  150 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 5 ชั่วโมง รับผิดชอบพื้นที่สูงของอำเภอสะเมิง แม่ริม และแม่แตง

        5. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ทุ่งเริง รับผิดชอบส่งเสริมเกษตรกรในเขตโครงการหลวง  198 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 1,845 ไร่  ระยะทางจากศูนย์ ฯ ถึงหมู่บ้านเป้าหมาย 14 กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทาง 30 นาที และรับผิดชอบส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาเกษตรเกษตร ที่สูงนาเกียน ฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ตุงติง บ้านขุนแตะ และบ้านดงเย็น รับผิดชอบพื้นที่สูงของอำเภอเมือง และหางดง

        6. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ทุ่งหลวง ส่งเสริมเกษตรกรในเขตโครงการหลวง   955 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 11,382 ไร่  ระยะทางจากศูนย์ ฯ  ถึงหมู่บ้านเป้าหมาย 35 กิโลเมตร  ใช้เวลาในการเดินทาง 1.5 ชั่วโมง และรับผิดชอบส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ระยะทางจากศูนย์ ฯ ถึงหมู่บ้านเป้าหมาย 270 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 5 ชั่วโมง โครงการขยายผลโครงการหลวงสบโขง และบ้านห้วยแห้ง อำเภออมก๋อย ระยะทางจากศูนย์ ฯ ถึงหมู่บ้านเป้าหมาย 280 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 5.5 ชั่วโมง โครงการพระราชดำริซิแบร์ อำเภออมก๋อยระยะทางจากศูนย์ ฯ ถึงหมู่บ้านเป้าหมาย 320 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง  7 ชั่วโมง โครงการพระราชดำริแบแล อำเภออมก๋อย ระยะทางจากศูนย์ ฯ ถึงหมู่บ้านเป้าหมาย  240 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมง และรับผิดชอบพื้นที่สูง ของอำเภอฮอด อมก๋อย ดอยเต่า

        7.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ปางอุ๋ง รับผิดชอบส่งเสริมเกษตรกรในเขตโครงการหลวง  1,061 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 5,863 ไร่  ระยะทางจากศูนย์ ฯ ถึงหมู่บ้านเป้าหมาย 40 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 1.5 ชั่วโมงและรับผิดชอบส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่โครงการพระราชดำริอมพาย โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่แผ่นดินลุ่มน้ำแม่ปิงน้อย ระยะทางจากศูนย์ ฯ ถึงหมู่บ้านเป้าหมาย 110 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมงและ รับผิดชอบพื้นที่สูงของอำเภอแม่แจ่มใต้

        8. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) วัดจันทร์รับผิดชอบส่งเสริมเกษตรกรในเขตโครงการหลวง 891 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 8,080 ไร่  ระยะทางจากศูนย์ ฯ ถึงหมู่บ้านเป้าหมาย  35 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมงและรับผิดชอบส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่โครงการพระราชดำริเสาแดง ระยะทางจากศูนย์ ฯ ถึงหมู่บ้านเป้าหมาย 40 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมงและ รับผิดชอบพื้นที่สูงของอำเภอแม่ออน ดอยสะเก็ด และแม่แจ่มเหนือ

        9. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) อินทนนท์  รับผิดชอบส่งเสริมเกษตรกรในเขตโครงการหลวง 1,024 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 5,920 ไร่ ระยะทางจากศูนย์ ฯ ถึงหมู่บ้านเป้าหมาย 42 กิโลเมตร ใช้เวลา ในการเดินทาง 1 ชั่วโมงและรับผิดชอบส่งเสริมการเกษตรในเขตพื้นที่สูงของอำเภอจอมทอง ดอยหล่อ

        10. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ห้วยเสี้ยวรับผิดชอบส่งเสริมเกษตรกรในเขตโครงการหลวง 1,012 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 3,375  ไร่ ระยะทางจากศูนย์ ฯ ถึงหมู่บ้านเป้าหมาย 9 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 25 นาที

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)
118/1 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 0-5328-2823 โทรสาร 0-5328-2872 e-mail : haec03@doae.go.th
web counter