ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

 
       ประชุมผู้บริหารงานส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ 2/2558  
     นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ร่วมประชุมผู้บริหารงานส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีนายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน
     วันที่ประกาศ  2015-05-19
     เปิดดู  13  ครั้ง
 
 
       ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง  
     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ศูนย์ปฏิบัติการปางอุ๋ง นายปรีชา เพ็ชร์เม็ด หัวหน้าศูนย์ ฯ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้พาเกษตรกรบ้านปางอุ๋ง หมู่ที่ ๑ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวและด้านเศรษฐกิจพอเพียง ที่บ้านห้วยน้ำกืน และ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง เพื่อรองรับด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ศูนย์ฯปางอุ๋ง โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน เข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน ๑๐ คน ณ บ้านห้วยน้ำกืน และ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
     วันที่ประกาศ  2015-05-19
     เปิดดู  12  ครั้ง
 
 
       สู่ขวัญช้าง  
     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ศูนย์ปฏิบัติการปางอุ๋ง นายปรีชา เพ็ชร์เม็ด หัวหน้าศูนย์ ฯ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนกิจกรรมมัดมือช้าง (สู่ขวัญช้าง) เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน และ เสริมสร้างวัฒนธรรมในท้องถิ่น มีช้างเข้ารับการสู่ขวัญช้าง จำนวน ๙ เชือก และจะมีการมัดมือช้างในช่วงเดือน เมษายน – พฤษภาคม ของทุกปี ณ บ้านห้วยผักกูด หมู่ที่ ๑๒ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ที่ผ่านมา
     วันที่ประกาศ  2015-05-18
     เปิดดู  10  ครั้ง
 
 
       หมู่บ้านปลอดยาเสพติด  
     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ศูนย์ปฏิบัติการปางอุ๋ง นายปรีชา เพ็ชร์เม็ด หัวหน้าศูนย์ ฯ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยาเสพติดมูลนิธิ โครงการหลวง ติดตามความก้าวหน้า และให้คำปรึกษากับผู้นำชุมชนในเรื่อง ขบวนการที่จะทำหมู่บ้านให้เข้มแข็ง ปลอดยาเสพติดในชุมชน ณ บ้านขุนหยอด หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้นำหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านเข้าร่วมประชุม จำนวน ๕ คน
     วันที่ประกาศ  2015-05-07
     เปิดดู  22  ครั้ง
 
 
       แปรรูปถนอมอาหาร  
     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ศูนย์ปฏิบัติการปางอุ๋ง นายปรีชา เพ็ชร์เม็ด หัวหน้าศูนย์ ฯ ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โครงการรักษ์น้ำ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน เรื่อง การแปรรูปถนอมอาหาร (การทำข้าวแต๋น) ให้กลุ่มแม่บ้านบ้านผักไผ่ เพื่อให้กลุ่ม มีความรู้ในการแปรรูปถนอมอาหาร และไว้บริโภคในครัวเรือนของตนเอง มีกลุ่มแม่บ้านเข้าร่วมอบรม จำนวน ๑๐ ราย ณ บ้านผักไผ่ หมู่ ๓ ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อเร็ว ๆ นี้
     วันที่ประกาศ  2015-05-06
     เปิดดู  20  ครั้ง
 
 
       จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร  
     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ศูนย์ปฏิบัติการปางอุ๋ง โดยนายปรีชา เพ็ชร์เม็ด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ หัวหน้าศูนย์ ฯ ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร โครงการขยายผลโครงการหลวงปางหินฝน เรื่องการปลูกอะโวคาโด เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการปลูกการดูแลรักษาและเทคนิคใหม่ในการปลูกอาโวคาโด โดยมีนายชัตชนะ สุขเทศ นักวิชาการไม้ผล ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง ให้ความรู้ และมีเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน ๓๐ ราย ณ โครงการขยายผลโครงการหลวงปางหินฝน ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้
     วันที่ประกาศ  2015-05-02
     เปิดดู  18  ครั้ง
 
 
       ประชุมคณะทำงานโครงการหลวงทุ่งหลวง  
     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ศูนย์ปฏิบัติการทุ่งหลวง นางกนกวรรณ พรหมตัน หัวหน้าศูนย์ทุ่งหลวง ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการหลวงทุ่งหลวง เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับโครงการหลวง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็ว ๆ นี้
     วันที่ประกาศ  2015-05-02
     เปิดดู  19  ครั้ง
 
 
       จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องระบบการเพาะปลูกที่ดี GAP พืชไร่ กาแฟ เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย  
     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ศูนย์ปฏิบัติการปางอุ๋ง โดยนายปรีชา เพ็ชร์เม็ด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ หัวหน้าศูนย์ ฯ ร่วมกับงานพืชไร่ งานกาแฟ งานอารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องระบบการเพาะปลูกที่ดี GAP พืชไร่ กาแฟ เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย ในการอบรมครั้งนี้ได้มีการตรวจสารพิษในเลือดให้กับเกษตรกร โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน ๒๐๐ คน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา
     วันที่ประกาศ  2015-04-29
     เปิดดู  18  ครั้ง
 

 

         ดูทั้งหมด
 

 

สาระน่ารู้การเกษตรที่สูง   

    
 
การปลูกกุหลาบ  
วันที่  2014-07-09
เปิดดู  155  ครั้ง

 

    
 
การปลูกองุ่น  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  149  ครั้ง

 

    
 
พลับ  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  146  ครั้ง

 

    
 
ท้อ-พีช  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  158  ครั้ง

 

    
 
ถั่วอะซูกิ  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  103  ครั้ง

 

    
 
แชมพูและครีมนวดผมจากอะโวกาโด  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  150  ครั้ง

 

 

         ดูทั้งหมด
 

 

##ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ##
 

นายโอฬาร พิทักษ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายประทีป เอี่ยนเล่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)

 

 

เมนู
   
   
             
##ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ##ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)่
118/1 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 0-5328-2823 โทรสาร  0-5328-2872 e-mail : haec03@doae.go.th