ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

 
       อบรม  
     นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยกาศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้ นายมนตรี ชะนะชมพู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นางวรางคณา แก้วประดิษฐ์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน พร้อมทีมงานจัดฝึกอบรมเฉพาะด้านหลักสูตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านแม่ขนิน ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
     วันที่ประกาศ  2016-07-25
     เปิดดู  1  ครั้ง
 
 
       อบรม  
     นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยกาศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้ นายมนตรี ชะนะชมพู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นางสุภาพ อุตรเคียนต์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร พร้อมทีมงานจัดฝึกอบรมการแปรรูป ถนอมอาหาร ณ บ้านแม่ขนิน ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
     วันที่ประกาศ  2016-07-25
     เปิดดู  1  ครั้ง
 
 
       โครงการพระราชดำริฯ  
     เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(เกษตรที่สูง) และนายธีรพงศ์ สุพรรณทัศน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมโครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริฯ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)
     วันที่ประกาศ  2016-07-21
     เปิดดู  8  ครั้ง
 
 
       อบรมสื่อประชาสัมพันธ์  
     นายประทีป เอี่ยนแล่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(เกษตรที่สูง) มอบหมายให้ นางสาวจารุวี อันเซตา และนางสาวยุวธิดา บุญทาตุ้ย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ผ่านสถานีการเรียนรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร( DOAE K-Station)วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่๖ จังหวัดเชียงใหม่
     วันที่ประกาศ  2016-07-15
     เปิดดู  12  ครั้ง
 
 
       เฉพาะด้าน  
     นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(เกษตรที่สูง) มอบหมายให้ นางกนกวรรณ พรหมตัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายยงยุทธ บุญสูง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมทีมงานจัดฝึกอบรมเฉพะด้านหลักสูตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และตามความถนัดของศูนย์ ฯ ณ บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
     วันที่ประกาศ  2016-07-15
     เปิดดู  10  ครั้ง
 
 
        
     นายประทีป เอี่ยนแล่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(เกษตรที่สูง) มอบหมายให้ นางสาวจารุวี อันเซตา และนางสาวยุวธิดา บุญทาตุ้ย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ผ่านสถานีการเรียนรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร( DOAE K-Station)วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่๖ จังหวัดเชียงใหม่
     วันที่ประกาศ  2016-07-15
     เปิดดู  7  ครั้ง
 
 
        
     นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(เกษตรที่สูง) มอบหมายให้ นางกนกวรรณ พรหมตัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายยงยุทธ บุญสูง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมทีมงานจัดฝึกอบรมเฉพะด้านหลักสูตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และตามความถนัดของศูนย์ ฯ ณ บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
     วันที่ประกาศ  2016-07-15
     เปิดดู  11  ครั้ง
 
 
       ฟาร์มตัวอย่าง  
     นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(เกษตรที่สูง) มอบหมายให้นางกนกวรรณ พรหมตัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ให้กับท่านพลเอกยศนันท์ หร่ายเจริญ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคงกองทัพบก และคณะ พร้อมด้วย นางสาวนิตยา พงษ์พานิช นายอำเภอจอมทอง เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ทีผ่านมา
     วันที่ประกาศ  2016-07-13
     เปิดดู  13  ครั้ง
 

 

         ดูทั้งหมด
 

 

สาระน่ารู้การเกษตรที่สูง   

    
 
การปลูกสตรอเบอรี่  
วันที่  2016-01-07
เปิดดู  205  ครั้ง

 

    
 
การปลูกกุหลาบ  
วันที่  2014-07-09
เปิดดู  434  ครั้ง

 

    
 
การปลูกองุ่น  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  411  ครั้ง

 

    
 
พลับ  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  346  ครั้ง

 

    
 
ท้อ-พีช  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  365  ครั้ง

 

    
 
ถั่วอะซูกิ  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  275  ครั้ง

 

 

         ดูทั้งหมด
 

 

##ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ##
 

นายโอฬาร พิทักษ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายประทีป เอี่ยนเล่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)

 

 

เมนู
   
   
             
##ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ##ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)่
118/1 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 0-5328-2823 โทรสาร  0-5328-2872 e-mail : haec03@doae.go.th