ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

 
       ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  
     ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ศูนย์ฯปางอุ๋ง นายปรีชา เพ็ชร์เม็ด หัวหน้าศูนย์ ฯ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง ชาวบ้านบ้านป่ากล้วย หมู่ที่ ๘ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และพัฒนาหมู่บ้านพร้อมซ่อมแซมถนน เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และได้ปลูกต้นตองก๊อ จำนวน ๖๐ ต้น ศุภโชค จำนวน ๓๐ ต้น ต้นจันทร์ทอง จำนวน ๒๐ ต้น มีเกษตรกรร่วมปลูกป่า จำนวน ๔๐ คน เมื่อเร็ว ๆ นี้
     วันที่ประกาศ  2015-09-02
     เปิดดู  4  ครั้ง
 
 
       ปลูกป่า  
     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ศูนย์ฯปางอุ๋ง นายปรีชา เพ็ชร์เม็ด หัวหน้าศูนย์ ฯ ได้สนับสนุนกล้าไม้ ให้กับเกษตรกรโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน บ้านแม่แฮใต้ หมู่ ๙ ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ได้แก่ ต้นกาแฟ จำนวน ๑,๓๐๐ ต้น เกษตรกร จำนวน ๖๕ ราย ต้นมะคาเดเมีย จำนวน๑๐๐ ต้น เกษตรกร จำนวน ๑ ราย และเกษตรกรบ้านผักไผ่ หมู่ ๓ ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ได้แก่ ต้นกาแฟ จำนวน ๕๐๐ ต้น เกษตรกร จำนวน ๒ ราย เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
     วันที่ประกาศ  2015-09-01
     เปิดดู  6  ครั้ง
 
 
       เกษตรกรดูงาน  
     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(เกษตรที่สูง) ศูนย์ย่อยฯปางอุ๋ง ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง ได้พาเกษตรกรบ้านห้วยขี้เปอะและบ้านแม่หยอด ดูงานกาแฟบ้านขุนยะ หน่วยย่อยของสถานีฯอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาเกี่ยววิธีการปลูกการจัดการผลผลิตกาแฟและนำไปปฏิบัติในแปลงของเกษตรกรเอง ณ บ้านขุนยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
     วันที่ประกาศ  2015-08-27
     เปิดดู  8  ครั้ง
 
 
       คัดแยกขยะ  
     วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(เกษตรที่สูง) ศูนย์ฯ ย่อย ปางอุ๋ง ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง ได้รณรงค์เก็บขยะพิษและร่วมกันพัฒนาถนนภายในหมู่บ้าน รับแลกขยะพิษ ได้แกลอนพลาสติก จำนวน ๔๘๔ แกลอน ขวดพลาสติก จำนวน ๘ ขวด ขวดแก้ว จำนวน ๑๒ กิโลกรัม กล่องกระดาษ จำนวน ๑๐ ชิ้น มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๗ คน ณ บ้านห้วย ขี้เปอะ หมู่ที่ ๑๗ ต.แม่ศึก และบ้านห้วยผักกูด หมู่ที่ ๑๒ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
     วันที่ประกาศ  2015-08-27
     เปิดดู  6  ครั้ง
 
 
       คัดแยกขยะ  
     วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(เกษตรที่สูง) ศูนย์ฯ ย่อย ปางอุ๋ง ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง ได้รณรงค์เก็บขยะพิษและร่วมกันพัฒนาถนนภายในหมู่บ้าน รับแลกขยะพิษ ได้แกลอนพลาสติก จำนวน ๔๘๔ แกลอน ขวดพลาสติก จำนวน ๘ ขวด ขวดแก้ว จำนวน ๑๒ กิโลกรัม กล่องกระดาษ จำนวน ๑๐ ชิ้น มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๗ คน ณ บ้านห้วย ขี้เปอะ หมู่ที่ ๑๗ ต.แม่ศึก และบ้านห้วยผักกูด หมู่ที่ ๑๒ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
     วันที่ประกาศ  2015-08-27
     เปิดดู  8  ครั้ง
 
 
       อบรมแปรรูป  
     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(เกษตรที่สูง) ศูนย์ย่อย ฯปางอุ๋ง นายปรีชา เพ็ชร์เม็ด หัวหน้าศูนย์ ฯ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการปลูก สตอรเบอรี่และการแปรรูปสตรอเบอร์ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกสตอรเบอรี่และกลุ่มแม่บ้าน มีกิจกรรมในการฝึกอบรม คือ ตรวจหาสารพิษในเลือด และการทำปุ๋ยหมัก การแปรรูปผลผลิตสตอรเบอรี่
     วันที่ประกาศ  2015-08-27
     เปิดดู  7  ครั้ง
 
 
       swot  
     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มีศูนย์ฯ ย่อย ปางอุ๋ง โดยนายปรีชา เพ็ชร์เม็ด หัวหน้าศูนย์ฯ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง ได้ทำการวิเคราะห์ SWOT ของศูนย์ ในแต่ละด้าน เพื่อให้ได้โครงการและนำโครงการมาบูรณาการภายในศูนย์ ณ ศูนย์ ฯ ปางอุ๋ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็ว ๆ นี้
     วันที่ประกาศ  2015-08-27
     เปิดดู  8  ครั้ง
 
 
       สัมมนาทะเบียนเกษตรกร  
     นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้นางสาวจารุวี อันเซตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนา การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรายแปลง ปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ โรงแรมเชียงรายแกรนรูม อ.เมือง จ.เชียงราย
     วันที่ประกาศ  2015-08-19
     เปิดดู  20  ครั้ง
 

 

         ดูทั้งหมด
 

 

สาระน่ารู้การเกษตรที่สูง   

    
 
การปลูกกุหลาบ  
วันที่  2014-07-09
เปิดดู  215  ครั้ง

 

    
 
การปลูกองุ่น  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  227  ครั้ง

 

    
 
พลับ  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  201  ครั้ง

 

    
 
ท้อ-พีช  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  221  ครั้ง

 

    
 
ถั่วอะซูกิ  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  138  ครั้ง

 

    
 
แชมพูและครีมนวดผมจากอะโวกาโด  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  194  ครั้ง

 

 

         ดูทั้งหมด
 

 

##ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ##
 

นายโอฬาร พิทักษ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายประทีป เอี่ยนเล่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)

 

 

เมนู
   
   
             
##ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ##ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)่
118/1 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 0-5328-2823 โทรสาร  0-5328-2872 e-mail : haec03@doae.go.th