ยินดีต้อนรับ

นายโอฬาร พิทักษ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายประทีป เอี่ยนเล่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม


โครงการหลวง  
                ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้ นางกนกวรรณ พรหมตัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอำนวยการ โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดนนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
วันที่ประกาศ  22 ส.ค. 2559
เปิดดู  7  ครั้ง


ฝึกอบรม MRCF  
                นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้ นางวรางคณา แก้วประดิษฐ์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน , นางสาวจารุวี อันเซตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวยุวธิดา บุญทาตุ้ย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร “การวิเคราะห์และจัดทำแผนที่ MRCF ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการ” ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประกาศ  22 ส.ค. 2559
เปิดดู  8  ครั้ง


สนับสนุนต้นไม้  
                นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้ นายธีรพงศ์ สุพรรณทัศน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำต้นอะโวกาโดจำนวน 400 ต้น ไปมอบเพื่อสนันสนุนโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ที่ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
วันที่ประกาศ  16 ส.ค. 2559
เปิดดู  19  ครั้ง


โครงการหลวง  
                นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้ นายธีรพงศ์ สุพรรณทัศน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูง โครงการหลวงอำเภอแม่แจ่ม ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองอำเภอแม่แจ่ม โดยมี นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอแม่แจ่ม เป็นประธาน ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
วันที่ประกาศ  16 ส.ค. 2559
เปิดดู  15  ครั้ง


ประชุมประจำเดือน  
                ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(เกษตรที่สูง) นายประทีป เอียนเล่ง ผู้อำนวยการ ประธานประชุม โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อขับเคลื่อนงานและวางแผนปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และทำความเข้าใจรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรทีสูง) ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
วันที่ประกาศ  10 ส.ค. 2559
เปิดดู  34  ครั้ง


เข้าร่วมประชุม  
                นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่(เกษตรที่สูง) มอบหมายให้ นางวลัยพร เกียรติทับทิว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวยุวธิดา บุญทาตุ้ย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “การปรับตัวสินค้าเกษตรไทย สู่ Trading Nation” ณ โรงแรมแคนทารีฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
วันที่ประกาศ  8 ส.ค. 2559
เปิดดู  15  ครั้ง


คลีนิคเกษตร  
                ีเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(เกษตรที่สูง) มอบหมายให้ นายธีรพงศ์ สุพรรณทัศน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมจัดนิทรรศการพร้อมแจกพันธุ์กล้าไม้ให้กับเกษตรกร ในงานโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ เทศบาลไชยปราการ โดยมีท่านนายอำเภอไชยปราการ ให้เกียรติมอบกล้าพันธุ์ไม้ให้กับเกษตรกร
วันที่ประกาศ  2 ส.ค. 2559
เปิดดู  22  ครั้ง


โครงการพระราชดำริฯ  
                นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้ นางกนกวรรณ พรหมตัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวยุวธิดา บุญทาตุ้ย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงานเข้าร่วมงาน “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีเป็นประธานในงาน ณ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน ตำบลป่าไหน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
วันที่ประกาศ  29 ก.ค. 2559
เปิดดู  30  ครั้ง


อ่านทั้งหมด


สาระน่ารู้


การปลูกสตรอเบอรี่
วันที่ประกาศ  2 ส.ค. 2559
เปิดดู  19  ครั้ง
การปลูกกุหลาบ
วันที่ประกาศ  9 ก.ค. 2557
เปิดดู  455  ครั้ง
การปลูกองุ่น
วันที่ประกาศ  21 มิ.ย. 2557
เปิดดู  438  ครั้ง
พลับ
วันที่ประกาศ  21 มิ.ย. 2557
เปิดดู  360  ครั้ง
ท้อ-พีช
วันที่ประกาศ  21 มิ.ย. 2557
เปิดดู  382  ครั้ง
ถั่วอะซูกิ
วันที่ประกาศ  21 มิ.ย. 2557
เปิดดู  292  ครั้ง
แชมพูและครีมนวดผมจากอะโวกาโด
วันที่ประกาศ  21 มิ.ย. 2557
เปิดดู  348  ครั้ง
เจียวกู้หลาน
วันที่ประกาศ  21 มิ.ย. 2557
เปิดดู  199  ครั้ง
การปลูกอะโวกาโด
วันที่ประกาศ  21 มิ.ย. 2557
เปิดดู  315  ครั้ง

อ่านทั้งหมด

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)
118/1 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 0-5328-2823 โทรสาร 0-5328-2872 e-mail : haec03@doae.go.th
web counter