ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)
Chiangmai Highland Agricultural Extension and Development Center
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)
Chiangmai Highland Agricultural Extension and Development Center
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)
Chiangmai Highland Agricultural Extension and Development Center

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม