ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

 
       ประชุมประจำเดือน  
     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) นายประทีป เอียนเล่ง ผู้อำนวยการ นายมนตรี ชะนะชมภู หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ทุ่งเริง ทุ่งเรา ห้วยเสี้ยว ประชุมประจำเดือนเพื่อขับเคลื่อนงานและวางแผนปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และทำความเข้าใจรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ทุ่งเริง ตำบลบ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
     วันที่ประกาศ  2016-05-18
     เปิดดู  28  ครั้ง
 
 
       ประชุมประจำเดือน  
     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) นายประทีป เอียนเล่ง ผู้อำนวยการ ประธานประชุม โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อขับเคลื่อนงานและวางแผนปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และทำความเข้าใจรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
     วันที่ประกาศ  2016-05-11
     เปิดดู  30  ครั้ง
 
 
       ต้อนรับคณะ  
     นายประทีป เอียนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้นายบุญเทียน แหลงคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมต้อนรับ พลเอกพัชรพงษ์อินทรสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการพิเศษ กรมราชองครักษ์ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตาม ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาศิริ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙
     วันที่ประกาศ  2016-04-26
     เปิดดู  30  ครั้ง
 
 
       สัมนนาเชิงปฏิบัติการสื่อวีดีทัศน์  
     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) นายประทีป เอียนเล่ง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้นางสาวจารุวี อันเซตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร การผลิตองค์ความรู้ในรูปแบบวีดีทัศน์ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่
     วันที่ประกาศ  2016-04-22
     เปิดดู  27  ครั้ง
 
 
       แปรรูปบ๊วย  
     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) นายประทีป เอียนเล่ง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้นางกนกวรรณ พรหมตัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ให้ความรู้แก่เกษตรกร และให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกบ๊วย เรื่อง การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) วัดจันทร์ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
     วันที่ประกาศ  2016-04-05
     เปิดดู  39  ครั้ง
 
 
       สำรวจครัวเรือนเกษตรกร  
     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) นายประทีป เอียนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ฯปางอุ๋ง ร่วมกับ สถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สำรวจข้อมูลครัวเรือนเกษตรกรบ้านแม่หยอด ป่ากล้วย แม่ราจี เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนของหมู่บ้าน โดยได้เก็บข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรได้ทั้งหมด จำนวน ๘๙ ครัวเรือน ณ หมู่ ๙ บ้านแม่หยอด ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
     วันที่ประกาศ  2016-03-31
     เปิดดู  28  ครั้ง
 
 
       ประชุมรับทราบแนวทาง  
     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) นายประทีป เอียนเล่ง ผู้อำนวยการ นายปรีชา เพ็ชร์เม็ด หัวหน้าศูนย์ฯปางอุ๋ง ร่วมประชุม กับ กรมทางหลวงชนบท และ ประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯปางอุ๋ง เพื่อรับทราบแนวทางและรูปแบบการก่อสร้างถนนและรับข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำไปปรับปรุงโครงการต่อไปมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๔๐ ราย ณ โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง หมู่ที่ ๑ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
     วันที่ประกาศ  2016-03-31
     เปิดดู  27  ครั้ง
 
 
       แผนชุมชน  
     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) นายประทีป เอียนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ฯปางอุ๋ง ร่วมกับ สถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมจัดฝึกอบรมการสร้างภาวะผู้นำสตรีและจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายสตรีของตำบลแม่ศึก เพื่อจัดแผน ของบประมาณของหน่วยงานและเพื่อนำเข้าแผนชุมชน ปี ๒๕๖๐ มีตัวแทนกลุ่มแม่บ้าน จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน แม่บ้าน จำนวน ๘๐ ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
     วันที่ประกาศ  2016-03-31
     เปิดดู  29  ครั้ง
 

 

         ดูทั้งหมด
 

 

สาระน่ารู้การเกษตรที่สูง   

    
 
การปลูกสตรอเบอรี่  
วันที่  2016-01-07
เปิดดู  174  ครั้ง

 

    
 
การปลูกกุหลาบ  
วันที่  2014-07-09
เปิดดู  413  ครั้ง

 

    
 
การปลูกองุ่น  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  382  ครั้ง

 

    
 
พลับ  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  323  ครั้ง

 

    
 
ท้อ-พีช  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  342  ครั้ง

 

    
 
ถั่วอะซูกิ  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  250  ครั้ง

 

 

         ดูทั้งหมด
 

 

##ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ##
 

นายโอฬาร พิทักษ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายประทีป เอี่ยนเล่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)

 

 

เมนู
   
   
             
##ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ##ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)่
118/1 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 0-5328-2823 โทรสาร  0-5328-2872 e-mail : haec03@doae.go.th