ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

 
       ร่วมพิธีเปิดโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน"  
     นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(เกษตรที่สูง)ร่วมพิธีเปิดโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ หัวข้อ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีนายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
     วันที่ประกาศ  2015-02-18
     เปิดดู  19  ครั้ง
 
 
       ต้อนรับดร.ไพศาล ล้อมทอง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ทรงคุณวุฒิ สำนักพระราชวัง และคณะ  
     นางกนกวรรณ พรหมตัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ทุ่งหลวง,แม่แฮ ร่วมต้อนรับ ดร.ไพศาล ล้อมทอง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ทรงคุณวุฒิ สำนักพระราชวัง และคณะและรับมอบของพระราชทาน ฯ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
     วันที่ประกาศ  2015-02-17
     เปิดดู  12  ครั้ง
 
 
       อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง  
     นางสาวอริศรา มหาวงค์ หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) วัดจันทร์ อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง กิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ถูกต้องและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ เรื่อง การผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์สำหรับการผลิตผักอินทรีย์ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(เกษตรที่สูง) วัดจันทร์ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
     วันที่ประกาศ  2015-02-11
     เปิดดู  27  ครั้ง
 
 
       สัมมนาฝิ่น  
     นางกนกวรรณ พรหมตัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปี ๒๕๕๘
     วันที่ประกาศ  2014-12-22
     เปิดดู  46  ครั้ง
 
 
       สัมมนาดินและปุ๋ย  
     นายเกรียงชัย อินทรทัติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านดินและปุ๋ย
     วันที่ประกาศ  2014-12-22
     เปิดดู  43  ครั้ง
 
 
       องคมนตรี  
     นางสาวอริศรา มหาวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการควบคุมศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว (พืชผักและไม้ผล) เชียงใหม่
     วันที่ประกาศ  2014-12-22
     เปิดดู  23  ครั้ง
 
 
       การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง  
     นายเกรียงชัย อินทรทัต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ร่วมงานรณรงค์การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย ณ ศูนย์เรียนรู้สตรอเบอรี่ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
     วันที่ประกาศ  2014-11-26
     เปิดดู  58  ครั้ง
 
 
       สนับสนุนต้นกาแฟ  
     นางกนกวรรณ พรหมตัน หัวหน้า ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูงทุ่งหลวง แม่แฮ) สนับสนุนต้นกล้าพันธุ์อะโวกาโด แก่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริขุนแตะ อ.จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๔๐๐ ต้น
     วันที่ประกาศ  2014-11-03
     เปิดดู  67  ครั้ง
 

 

         ดูทั้งหมด
 

 

สาระน่ารู้การเกษตรที่สูง   

    
 
การปลูกกุหลาบ  
วันที่  2014-07-09
เปิดดู  125  ครั้ง

 

    
 
การปลูกองุ่น  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  105  ครั้ง

 

    
 
พลับ  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  120  ครั้ง

 

    
 
ท้อ-พีช  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  129  ครั้ง

 

    
 
ถั่วอะซูกิ  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  81  ครั้ง

 

    
 
แชมพูและครีมนวดผมจากอะโวกาโด  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  126  ครั้ง

 

 

         ดูทั้งหมด
 

 

##ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ##
 

นายโอฬาร พิทักษ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายประทีป เอี่ยนเล่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)

 

 

เมนู
   
   
 
ค้นหาข้อมูลข่าวสาร
 
 
           
##ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ##ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)่
118/1 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 0-5328-2823 โทรสาร  0-5328-2872 e-mail : haec03@doae.go.th