ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม


รองอธิบดีตรวจเยี่ยมศูนย์  
                นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) โดยมี นางรัตนาภรณ์ กัญญาราช ผู้อานวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่(เกษตรที่สูง) ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผักผลไม้เพื่อการส่งออก และได้ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งต้นไม้ประจารัชกาลที่ 10 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560
วันที่ประกาศ  9 ก.ย. 2560
เปิดดู  590  ครั้ง


ร่วมงานแถลงข่าวจัดงานประชาสัมพันธ์ ศพกสู่แปลงใหญ่  
                นางรัตนาภรณ์ กัญญาราช ผู้อานวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ ด้วยระบบการส่งเสริมการเกษตร ศพก.สู่แปลงใหญ่ โดยร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรบนพื้นที่สูง และองค์ความรู้เรื่องดีปลีเพื่อการส่งออก พร้อมสนับสนุนน้าผลไม้พร้อมดื่ม (เสาวรส) จานวน 600 แก้ว ให้กับผู้ที่มาร่วมงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านไร่ดง หมู่7 ตาบลขัวมุง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560
วันที่ประกาศ  9 ก.ย. 2560
เปิดดู  260  ครั้ง


ประชุมประจำเดือน  
                นางรัตนาภรณ์ กัญญาราช ผู้อานวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจา ประจาเดือนสิงหาคม 2560 เพื่อชี้แจ้งและมอบแนวทางในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร โดยนางสาวศศิเมษ ฟองสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรนาเสนอองค์ความรู้ การปลูกดีปลี ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่(เกษตรที่สูง) ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560
วันที่ประกาศ  9 ก.ย. 2560
เปิดดู  252  ครั้ง


รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
                ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 นางรัตนาภรณ์ กัญญาราช ผู้อานวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) นางกนกวรรณ พรหมตัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 11 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพฯ
วันที่ประกาศ  9 ก.ย. 2560
เปิดดู  310  ครั้ง


ร่วมปลูกป่าและบวชป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  
                นางรัตนาภรณ์ กัญญาราช ผู้อานวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้ นายศุภชัย เปอร์เจ เจ้าพนักงานส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมปลูกป่าและบวชป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ แม่ของแผ่นดิน และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 65 พรรษา ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560
วันที่ประกาศ  9 ก.ย. 2560
เปิดดู  220  ครั้ง


ร่วมปลูกป่า  
                นางรัตนาภรณ์ กัญญาราช ผู้อานวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้ นายมนตรี ชะนะชมภู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ ร่วมปลูกป่ากับศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ห้วยเสี้ยว ทุ่งเริง โดยมี นายปวิณ ชานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ในงาน ณ ต้นน้าแม่นาไทร ตาบลบ้านปง อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560
วันที่ประกาศ  9 ก.ย. 2560
เปิดดู  213  ครั้ง


จัดเตรียมงานสีสันพรรณไม้  
                นางรัตนาภรณ์ กัญญาราช ผู้อานวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้นางกนกวรรณ พรหมตัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้ร่วมกันจัดเตรียมนิทรรศการเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา ส่งเสริมการเกษตรชาวดอยตามรอยพระบาท ช่วยชาวเราด้วยการช่วยชาวเขา ในงานสีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 11 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพฯ มีงานระหว่างวันที่ 9-14 สิงหาคม 2560
วันที่ประกาศ  9 ก.ย. 2560
เปิดดู  415  ครั้ง


เพาะต้นดอกดาวเรือง  
                นางรัตนาภรณ์ กัญญาราช ผู้อานวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้ นายยงยุทธิ์ บุญสูง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เพาะต้นดอกดาวเรือง จานวน 4000 ต้น ในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ. เชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) และมอบหมายให้ นางกนกวรรณ พรหมตัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ หัวหน้าศูนย์ฯเกษตรที่สูงวัดจันทร์ ร่วมกับอาเภอกัลยาณิวัฒนา เพาะต้นดอกดาวเรือง จานวน 40,000 ต้น ราลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อให้ออกดอกบานทันช่วง วันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ณ ที่ว่าการอาเภอกัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560
วันที่ประกาศ  9 ก.ย. 2560
เปิดดู  214  ครั้ง


อ่านทั้งหมด


สาระน่ารู้


การปลูกฟักทองญี่ปุ่น
วันที่ประกาศ  20 ต.ค. 2559
เปิดดู  689  ครั้ง
การปลูกถั่วอะซูกิ
วันที่ประกาศ  20 ต.ค. 2559
เปิดดู  454  ครั้ง
พลับ
วันที่ประกาศ  19 ต.ค. 2559
เปิดดู  484  ครั้ง
การปลูกสตรอเบอรี่
วันที่ประกาศ  2 ส.ค. 2559
เปิดดู  491  ครั้ง
การปลูกกุหลาบ
วันที่ประกาศ  9 ก.ค. 2557
เปิดดู  1020  ครั้ง
การปลูกองุ่น
วันที่ประกาศ  21 มิ.ย. 2557
เปิดดู  1039  ครั้ง
ท้อ-พีช
วันที่ประกาศ  21 มิ.ย. 2557
เปิดดู  1030  ครั้ง
แชมพูและครีมนวดผมจากอะโวกาโด
วันที่ประกาศ  21 มิ.ย. 2557
เปิดดู  815  ครั้ง
เจียวกู้หลาน
วันที่ประกาศ  21 มิ.ย. 2557
เปิดดู  573  ครั้ง

อ่านทั้งหมด

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)
118/1 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 0-5328-2823 โทรสาร 0-5328-2872 e-mail : haec03@doae.go.th
web counter